REAL-R

Items where Year is 1676

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: K | L | M | S | T
Number of items: 11.

K

Kajoni P. Fráter, János (1676) Cantionale Catholicum. Régi, és Uj Deák, és Magyar aitatos egyházi Énekek, Dicséretek, Soltárok, és Lytaniak; kikkel a’ Keresztyének Esztendő által való Templomi Solemnitásokban, Processiokban, és egyébb aitatosságokban szoktanak élni. Halottas Temetéskor-való, és a négy utólsó dolgokról emlékeztető Énekekkel eggyütt. Most újonnan nagy szorgalmatossággal egybe szedettek, meg jobbittattak, és a Keresztyének épületire, s lelki vigasztalásokra kibocsáttattak. A’ Szent-Ferencz-szerzetiben lévő Kajoni P. Fráter János által. RMK I 1188 . Cassai András, Csíksomlyó.

Kleschen, Daniel (1676) Donorum Dei bonorum et perfectorum sacer septenarius. Das ist: Die siebenfältigen guten und vollkommenen Gaben Gottes, erkläret und bewähret aus der ordentlichen Lection und Epistel Jac. I, 17. 21. am Sontag Cantate, als 1. hohe- 2. Vater- 3. Mutter- 4. Bruder- 5. äuserliche 6. innerliche 7. ewige Gaben, erläutert und erweitert in einen siebenfachen Nutzen ausgeleget und abgeleget in einer nach-mittagigen einfältigen Exulanten-Gast-Predigt zu Halla in Sachsen im Dom von ... Daniel Kleschen ... RMK III 2746 . gedruckt bey Melchior Oelschlegeln, Hall in Sachsen.

L

Landovics, István (1676) Elválasztott juh. RMK I 1205 . Thamas Marton, Nagy-Szombatban.

M

Miles, Matthias (1676) Sacra Deo uni ter opt. max. pacis largitori ac principi heroi pacifico domino augusto illustrissimo domino ... Michaeli Apafi Dei gratia principi Transylvaniae ... Eucharistica ... : nempe ... Matthia Semrigero Matthias Miles c. Cibin. RMK II 1391 . imprimebantur per Stephanum Jüngling, Nagyszeben.

S

Sine, Nomine (1676) Hit szakadas ellen való Orvosság. Avagy Rövid Tanitás á Szent Lélek ellen való vétekrül, s’ annak rettenetes és halálos voltárul: mellyet Pünkösd második napján a’ Fejervari nagy Templomban, az Ur nevében akkor őszve gyülekezett szép Keresztyéni Sereg előtt el-beszélgetett P.K.I.C.S.S. RMK I 1192 . Veres-Egyházi Sz. Mihály, Colosvaratt.

Sine, Nomine (1676) Kalendárium (Uj es O), Christus születése után való 1676. Bissextilis esztendőre. Mellyet most-is, Magyar, Erdély, és egyéb Szomszéd Országokra alkalmaztatott, Neubarth Christoph. RMK I 1201 . Brewer Samuel, Lötsen.

Sine, Nomine (1676) Kedves es nyajas História, Szép Magelonarol, Neapolis Királynak leányáról, és edgy Peter nevű Vitézről az ezüstös kúltsokkal, ki edgy Provinciabeli Gróf fia volt. Francziai nyelvből Nemet nyelvre meg-fordittatott Spalatini György küldött levelével edgyütt M. Warbeck Vitus által. Mostan penig Németből Magyarrá fordította Tesseni Wenczel, az Magyar Olvasók kedvéjért. RMK I 1202 . Brewer Samuel, Lötsen.

Szenczi Molnár, Albert (1676) Szent Dávid királynak ... Száz ötven Soltári .. UNSPECIFIED, Kolozsvár.

Szöllősi, Mihály (1676) Az Urért s' hazájokért elszéledett és számkivettetett bujdosó magyarok füstölgő csepüje. RMK I. 1196 B 778 . Veresegyházi Mihály, Colosvarat.

Sámbár, Mátyás (1676) Lilivm inter spinas. Cant. 2. 2. Az az: Az halotti siránkozások között Istenes jó maga viseléséről való Boldog Emlékezeti Az Méltoságos Nagyságos néhai Egri Püspöknek, Szegedi Ferencznek: Heves Vár-megye, és mind a' két Szólnok, Fő Ispánnyának: Felséges Császár és Király Vrunk Tanátsának: etc. Készittetett és mondatott A’ Jesus Társaságából való P. Sambar Mátyás által. RMK I 1191 . [Jezsuita kollégiumi nyomda], Cassan.

T

Tholnai, Mihaly (1676) Szent Had. az az, Lelki s’ Testi szabadságokért fegyvert vont Vitezek Tüköre Avagy Ollyan idvességes Szent Irasbul őszve szedegetettetett Lelki Tanács, a' mellyben az igaz Hadakozásnak bizonyos okai, igaz módgyai, hasznos végei, rövideden egyben szerkeztettettenek. Mellyben ha valaki jól el-készittetett elmével belé teként, nagy könnyen meg-itélheti, mitsoda tészi a’ Vitézlő rendeket bátortalanokká, ellenségek előtt futókká, szaladókká. Viszont, mint kellyen ő magokat olly karban állatni, hogy ellenségekkel bátran szemben szállyanak, s’ dicsiretessen harczollyanak, s’ kívánatos győzedelemmel is ékesüllyenek; ez vitézeknek kedvekért irattatott Tükörből, mint meg-annyi Tanító Mester által, igen rövideden, de világossan meg-tanittatnak. A’ mellyet Tanitási alkalmatossággal-is praedikállott a’ Vitézek előtt. RMK I 1197 . [Veresegyházi Szentyel Mihály], Colosvaratt.

This list was generated on Fri Jan 28 21:20:07 2022 CET.